Yksilö rakentaa organisaation
– asiakas ostaa yksilön!

Miten sinä teroitat persoonasi – työkalusi huippukuntoon?

Vaihdetaanko vaihdetta?

Esimies ja johtaja, mikä on seuraava askel tai hyppy, joka sinun täytyy ottaa päästäksesi seuraavalle tasolle omassa tekemisessäsi? Vaihteen vaihtaminen on aktiivista vastuunottamista omasta kasvuprosessista. Puhutaan vertikaalisesta kehittymisestä ja oppimisesta, jossa koko johtajuuskapasiteettisi otetaan käyttöön. Tässä prosessissa ihmisen ajattelu muuttuu ja tietoisuus omista toimintatavoista syvenee sekä vastuu operatiivisesta johtamisesta kirkastuu.

Uuden alku

Mihin elämä sinua kutsuu? Oleellinen kysymys ei ole pelkästään se mitä haluat ja kaipaat vaan minkä eteen olet valmis näkemään aktiivisesti vaivaa. Haluatko löytää omaa lahjakkuuttasi, kytkeytyä kiinni syvemmin omiin taitoihisi ja kyvykkyyteesi? Uusi alkaa aina rohkeudesta, joka ei ole pelottomuutta, vaan kykyä kohdata ja kiinnittyä omiin varjoihin ja pelkoihin. Pelkosi ja varjosi ovat ovi todelliseen toiminnalliseen rohkeuteen, luovuuteen, josta syntyy ilo ja syvä halu nähdä aktiivisesti vaivaa sinulle merkityksellisissä asioissa. Näin luot arvoa omassa organisaatiossasi ja se näkyy tuloksessa!

Itsensä johtaminen

Itsensä johtamisessa on ytimeltään kysymys omiin arvoihin kiinnittymisestä. Haluamme luontaisesti tehdä niitä asiota, jotka ovat arvojemme mukaisia. Itsen johtaminen, arkisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on vahvasti myös oman ajattelun, tunteiden ja energian johtamisen taitoa. Eli niiden asioiden johtamista omassa itsessä, joista tekeminen ja toiminta lopulta nousevat. Mikä on oikeasti sinulle merkityksellistä ja arvokasta?

Oma polku

Minkälaisen tien sinä haluat kulkea? Oletko tiellä, jossa koet syvää merkitystä ja arvokkuutta, sitä, että voit luoda hyviä ja merkityksellisiä asioita sekä itsellesi että toisille? Käyttäytymisemme ja toimintamme kertovat jotakin siitä, mitä ajattelemme ja tunnemme. Entä minkälaisesta olemisesta ajatteluni nousee ja minkälaiseen energiaan oma olemiseni taas on kytkeytynyt? Koko ihminen on energiaa. Kun tulen tilaan, tuon sinne energiani olinpa siitä tietoinen tai en! Kysymys kuuluu, minkälaisen energian tuon mukanani. Miten pidän huolta ja otan vastuuta omasta energiastani? Pysähdynkö tutkimaan omaa energiaani ja olemistani – niitä perustuksia, joista polkuni, se minkä aidosti haluan kulkea, voi täydessä kapasiteetissaan todentua? Oletko tietoinen, että voit huoltaa, vaalia ja kiinnittyä syvästi omaan henkiseen tilaasi, omaan energiaasi ja luoda uutta työskentelemällä tuon oman energiasi kanssa hyvin konkreettisesti?

INTO­HIMONI

Riemuitsen kun näen ihmisen olemisessa muutosta!

Intohimoni

Todellinen muutos ihmisessä nousee olemisesta, josta taas ajattelu kumpuaa. Ajatuksista kumpuaa tekeminen. Laadullinen muutos syntyy kysymyksestä: kuka on tämä minä, joka ajattelee näin ja toimii tällä tavalla?

Intohimoni on avata ihmiselle uusia tapoja katsoa omaa oppimistaan, tekemistään ja haasteitaan. Sytyn oivalluksista, jotka realisoituvat työyhtesöjen arjessa uusiksi toimintatavoiksi koko organisaation ja asiakkaiden hyväksi.

Työelämä ei ole elämästä irrallaan olevaa elämää. Meillä on yksi elämä ja työn tekeminen on merkittävä osa sitä. Elämme paljolti työympäristössä, jossa kiihtyvällä tahdilla ja kilpailun kiristyessä kadotamme yhteyden siihen, mikä on oman työmme ja organisaatiomme menestymisen kannalta kaikkein oleellisinta: merkityksellisyyden kokemuksen ja työn ilon – oman persoonallisen ilmaisumme vahvuudet.

Mitä on syvällinen vastuunottaminen ja sitoutuminen omaan tekemiseen? Pelkkä halu ja tahto eivät riitä; on myös haluttava oikeasti nähdä vaivaa. Minkä eteen sinä olet valmis näkemään vaivaa? Mistä todella välität ja mitkä ovat arvosi? Mihin sinä haluat sitoutua?

Rakastan vuorovaikuttamisen kehittämistä. On suuri ilo nähdä yksilöissä ja tiimeissä tapahtuvaa uutta ja aitoa kohtaamista erilaisissa vaikeissa tilanteissa tai niiden jälkeen. Läsnäolon kyky antaa vahvat eväät toisen kohtaamiselle ja aidolle kuuntelulle!

Tulosta tehdään omaa persoonaa kehittämällä, itsensä likoon laittamisella sekä aidolla rohkealla vuorovaikuttamisella!

PALVELUT

COACHING

Yksilö, tiimi- ja ryhmäcoaching

Tuloksellisessa coachingissa ihmisen tietoisuus omista toimintamalleista, ajattelusta toiminnan takana sekä omasta olemisesta kaiken takana syvenee.

Organisaation kehittyminen on suorassa yhteydessä yksilön kasvun ja kehittymisen kanssa.

Minkälaista toimintakulttuuria yksilöt ja tiimit organisaatiossa luovat? Minkälaisesta mindsetista käsin toimimme? Ihminen kehittää aina oman ajattelunsa mukaista toimintaa – ei enempää eikä vähempää. Mitä laadullisesti laajempaa ajattelu on, sitä laajempaa ja innovatiivisempaa on myös organisaation kehittämiskyky.

Tiimicoaching on erittäin tehokas tapa kehittää tiimin kyvykkyyttä saavuttaa tavoitteensa. Yhdessä oppiminen hioo tiimin yhteen ja luottamus syvenee. Jokaisessa tiimissä on omat kriisinsä ja niiden kohtaaminen yhdessä nostaa tekemisen aivan uudelle tasolle.

 

 

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

Johtaminen on palvelutehtävä!

Johtaminen

Jokaisen esimiehen ja johtajan tulee kyetä luomaan organisaatiolleen ja tiimilleen visio. Tämän lisäksi hänen tulee kyetä saamaan aikaan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä varmistaa toteutus.

Tunnetko omat johtamiskäyntänteesi? Miksi olet johtaja ja esimies?

•    Mihin laitat johtajana energiasi – mikä on fokuksesi?

•    Tunnetko vahvuutesi ja tiedätkö missä sinun pitäisi johtajana kasvaa ja kehittyä?

•    Osaatko vuorovaikuttaa ja viestiä oikein erilaisten ihmisten kanssa?

Miten sinä persoonana kasvat ja kehityt?

Vertikaalinen kasvu on syvyyskasvua omassa persoonassa  ja tarkoittaa sitä, että omassa mindsetissa tapahtuu muutosta ja kehittymistä. Alkaa syntyä uutta ajattelun ja toiminnan logiikkaa. Koko johtamisen kapasiteetti saadaan käyttöön.

Johtamisen ytimessä on oma inhimillistymisprosessi; kyky kytkeytyä omiin varjoihin siihen pimeään kohtaan, joka estää sinua nousemasta lentoon – täyteen vauhtiin ja kyvykkyyteen johtamisessasi. Omaan varjoon kiinnittyminen avaa ihmiselle huikean energian kasvuun ja todelliseen ihmisten johtamiseen!

TIIMI- JA RYHMÄ-

TYÖSKENTELY,

JOHTORYHMÄT

 • Vuorovaikuttaminen ja läsnäolo
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Tunteet työyhteisössä
 • Vaikeiden asioiden sanoittaminen
 • Epävarmuudessa lepäämisen rohkeus ja taito
 • Yksilön pelko on organisaation pelko
 • Työyhteisön energiaergonomia
 • Kutsu toinen näkyväksi ja esiin – uskalla tulla näkyväksi

IRA LANGE

•    Certified Business Coach® (ICF)
•    Certified Business Coach Master® (in training 2016-17)
•    Whole Body Focusing Practitioner (in training 2017-18)
•    Everything DiSC Work of Leaders, 
Everything DiSC Workplace
•    5 Behaviors of Cohesive team

Ammatillinen kokemukseni

Olen toiminut myynnin, johtamisen ja vuorovaikutustaitojen parissa jo vuodesta 1995. Aloitin rakentamalla telemarkkinointitiimejä finanssialan organisaatioihin. Olen rakentanut ja johtanut sekä valmentanut myyntitiimejä rahoitus- ja pankkialalla sekä kaupan alalla.

Tällä hetkellä coachaan yksilöitä, tiimejä ja erilaisia ryhmiä.
Tämän lisäksi autan yksilöitä ja tiimejä ratkaisemaan vuorovaikuttamisessa syntyneitä kriisejä ja rakentamaan luottamusta uudestaan.
Vedän mentaaliergonomian, psykologisen turvallisuuden sekä mielekkyyden kokemuksen työpajoja eri organisaatioissa.

Olen toiminut Helsingin kesäyliopiston opiskelu- ja motivaatiotaitojen luennoitsijana vuodesta 2011.

Ira Lange

Intohimoni ja kykyni on johdattaa toinen ihminen uusien ovien, mahdollisuuksien ja oivalluksien äärelle.
Sytyn siitä, että voin avata toiselle antoisan ja merkityksellisen näkökulman katsoa asioita.
Kykenen haastamaan ihmisen sitoutumaan siihen mitä hän tekee. Silloin myös työn tekeminen on tuloksekasta!

Saan asiakkailtani jatkuvasti palautetta läsnäolon taidostani, aitoudestani sekä kyvystäni auttaa asiakkaitani kehittämään omaa ajatteluaan. Pyydä rohkeasti referenssejä!

Organisaatiomuutos todellistuu aina yksilössä tapahtuvan muutoksen kautta, jonka ytimessä on syvällinen oivallus jostakin uudesta ja mielekkäästä, johon ihminen voi sitoutua. Työkalujen ja taitojen lisäksi on ryhdyttävä kehittämään persoonia – ihmisiä. Minkälaisesta ajattelusta, uskomuksista ja asenteista käsin teemme työtä?

Pyörää ei tarvitse jatkuvasti keksiä uudestaan – on rohkaistuttava panemaan itsensä likoon ja on ryhdyttävä oikeasti ajamaan pyörää. Laitteen sijaan on satsattava kuskiin!

TUTKIMUKSET JA KYSELYT

ORGANISAATIOILLE

 • Sisäinen luottamuksemme (Lencionin malli: luottamuksesta tuloksiin)
 • Kaikki DiSC työkalut
 • Vuorovaikutustaitomme
 • Johtamis- ja esimiesarviot
 • 360° – osaava esimies –tutkimus
  –  Tutkitaan johtamista ja esimiestyötä kolmesta eri näkökulmasta
 • Oman työn hallinta, ympäristön hallinta sekä luottamuksen rakentamisen taito ja kyky
 • Erilaiset työhyvinvointikyselyt
 • Asiakkuuksien johtamisen kyselyt
  –  Minkälainen on todellinen asiakkuusorientaatiomme?

Kyselyissä käytetään Questbackin alustaa ja kaikki kyselyt voidaan räätälöidä asiakkaan tarkkoja tarpeita vastaaviksi.
Kerro mitä toivot ja pyydä tarjous!